Contestarea paternității! Comentarii și soluții practice!

Dacă eşti căsătorit, se prezumă că orice copil născut de soția ta este și copilul tău.
În cazul în care persoanele nu sânt căsătorite, copilul nou născut poate fi recunoscut de bună voie, printr-o declaraţie la serviciul de stare civilă competent. Dacă sânt dubii din partea bărbatului privind paternitatea acestuia față de copilul nou-născut, acesta poate să refuze depunerea declarației de paternitate sau în caz în care declarația a fost deja depusă, bărbatul poate să intenteze o acțiune în instanța de judecată privind contestarea paternității.

Ce reprezintă contestarea paternității?

Acţiunea în contestarea paternităţii este mijlocul juridic, prin care se neagă paternitatea unui copil pe motiv că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru existenţa uneia din prezumţiile legale de paternitate sau pe motiv că recunoaşterea tăcută de tată, nu este concordantă cu realitatea.
Contestarea paternității reprezintă acțiunea prin care soțul femeii căsătorite care a născut un copil, urmărește să răstoarne această prezumție operată împotriva sa prin intermediul justiției.
Există situații de contestare a paternității copilului din afara căsătoriei. Asemenea cazuri se practică atunci când stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei s-a făcut prin recunoașterea acestuia de către tată.
Legea nu precizează cazurile, în care poate fi pornită acţiunea în contestarea paternităţii, ci stabileşte numai o regulă generală, în sensul căreia, paternitatea poate fi contestată, dacă este cu neputinţă, ca soţul mamei sau persoana care a recunoscut paternitatea copilului, în conformitate cu art.47 alin.(5) Codul familiei, să fie tatăl firesc al copilului.

Unde urmează să ne adresăm pentru a contesta paternitatea?

Paternitatea poate fi înlăturată benevol prin acordul ambilor soți în condițiile art. 47 alin. (4) Codul familiei, la organul de stare civilă. În acest caz se depune o declarație de către ambii soți de comun acord, privind înlăturarea prezumției de paternitate a soțului sau după caz a fostului soț.
Prin urmare, în situația în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se expediază la organul de stare civilă.
În cazul în care lipseşte declaraţia soţilor de a înlătura prezumţia de paternitate stabilită în condiţiile art.47 alin.(4) Codul familiei, cât şi în cazul paternităţii recunoscute în condiţiile art.47 alin.(5) Codul familiei, paternitatea poate fi contestată doar pe cale judecătorească.

Cine poate contesta paternitatea?

După cum am menționat anterior, contestarea paternității poate avea loc doar pe cale judecătorească, în virtutea acestui deziderat, dispozițiile legale ale art. 49 Codul Familiei, consacră în mod expres posibilitatea și dreptul următoarelor persoane de a contesta paternitatea, și anume:

 1. persoana înscrisă drept tată în certificatul de naștere a copilului;
 2. persoana care este tatăl firesc al copilului;
 3. copilul la atingerea majoratului;
 4. tutorele (curatorul) copilului.

Când persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului nu are dreptul să conteste paternitatea?

Unul din momentele principale în procesul soluționării litigiilor privind contestarea paternității, este faptul dacă a știut sau nu bărbatul, la momentul depunerii declarației de paternitate la organele de stare civilă că este sau nu tatăl copilului. Pentru că, în cazul în care a știut că nu este tatăl biologic al copilului și a depus declarația de paternitatea benevol, atunci el nu mai are dreptul să o conteste.
Soțul care și-a dat consimțământul scris pentru utilizarea metodei de inseminare artificială sau pentru implantarea embrionului soției, nu are dreptul să conteste paternitatea referindu-se la aceste circumstanțe.

Care este termenul în care poate fi contestată paternitatea?

Cererea privind contestarea paternității poate fi depusă timp de un an din momentul când una din persoanele enumerate mai sus a aflat sau trebuia să afle despre înscrierea privind paternitatea sau din momentul atingerii majoratului, în cazul unui minor.
În cazurile de contestare a paternităţii, termenul de prescripţie de un an, prevăzut de art.49 alin.(2) Codul familiei, având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauza Shofmanvs Federaţia Rusă, cererea nr.7482/01), se aplică din momentul când una din persoanele enumerate la alin.(1) al articolului enunţat, au aflat că persoana înscrisă ca tată, la rubrica „Tata”, în certificatul de naştere al copilului, nu este tatăl biologic al copilului.
Trebuie menţionat că, în virtutea jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, termenul de prescripţie de un an prevăzut la art. 49 alin. (2) din Codul familiei nu corespunde standardului „necesităţii într-o societate democratică”, iar eventuala aplicare a acestuia ar constitui o încălcare a art. 8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

Ce trebuie să porbeze reclamantul în procesul de contestare a paternității?

În cererea de chemare în judecată și în procesul de judecată, reclamantului îi revine sarcina probaţiei, trebuie să arate împrejurările de fapt, motivele ce conduc la răsturnarea paternităţii copilului. Ca mijloace de probă pertinente și admisibile reclamantul urmează să prezinte certificatul de naștere al copilului și alte mijloace de probă cum ar fi: înscrisuri, expertiză și proba cu martori.

Imposibilitatea ca bărbatul să fie tatăl copilului poate fi de natură fizică ( lipsește capacitatea de procreare adeverită medical), de ordine obiectivă – când este cu neputinţă, ca cei doi soţi să fi fost împreună în timpul prezumat în care a avut loc conceperea copilului, de exemplu, în cazul în care aceştia au locuit în ţări diferite în toată această perioadă.

Pentru a răsturna prezumția de paternitate, este necesar ca instanței de judecată  să i se prezinte recurgă la probele care pot fi aplicate pentru dovada paternității precum și alte probe științifice în scopul aflării adevărului.
În calitate de astfel de probe pot fi:
Rezultatele expertizei biologice a sângelui;
Rezultatele AND-lui;
Informații despre desfășurarea unei gospodării comune cu mama copilului;
Informații despre creșterea și întreținerea comună a copilului;
Fapte care confirm sau resping coabitarea până la nașterea copilului;
Alte dovezi relevante pentru soluționarea corectă a litigiului.
Faptul că mama copilului recunoaște că soțul nu este tatăl, nu poate conduce automat la admiterea acțiunii în contestarea paternității, deoarece legea impune să se facă dovada că soțul mamei nu poate fi tatăl copilului.
Dacă totalitatea probelor prezentate pentru confirmarea circumstanţelor care, în conformitate cu legea, se iau în consideraţie la contestarea paternităţii nu dau temei suficient pentru a ajunge la concluzia că pârâtul nu este tatăl copilului, atunci, în scopul aflării adevărului şi evitării a unor greşeli, instanţa judecătorească poate dispune în conformitate cu art. 148 CPC efectuarea unei expertize medico-legale.
Totodată, o mare importanţă în litigiile din această categorie o are expertiza biologică a sângelui, expertiza capacităţii de procreare şi expertiza de determinare a perioadei de concepere a copilului. Este de menţionat că, concluzia expertului nu este obligatorie pentru instanţa judecătorească şi este supusă aprecierii în ansamblu cu toate circumstanţele pricinii.
Un rol deosebit, după cum s-a menţionat, îl reprezintă expertiza medico-judiciară, care, deşi ca probă pozitivă, are caracter relativ, ca probă negativă, are caracter absolut – dând in acest fel un răspuns categoric, in sensul că cel adus in fața justiţiei nu este tatăl copilului.
În cazul în care acţiunea este admisă, hotărîrea pronunţată are un caracter declarativ, producând efecte şi pentru trecut, începând cu momentul naşterii copilului.
Dacă instanța judecătorească va constata că tatăl este altă persoană decât cel indicat în actul de naștere al copilului, se va pronunța o hotărâre care urmează să fie expediată la Serviciul de stare civilă unde s-a înregistrat nașterea copilului pentru a se efectua modificările necesare.

Care ar fi cheltuielile de bază pentru un proces de judecată privind contestarea paternității?

Taxa de stat percepută de către instanța de judecată în folosul statului pe această categorie de litigiu, se achită în mărimea de 100 lei, sumă stabilită de art.3 alin.(1) lit.e) din Legea taxei de stat nr.1216-XlI din 03.12.1992.

Conform laboratorului de biologie moleculară ,,BioMedTest’’ din Republica Moldova, în cadrul procedurii privind contestarea paternității se efectuează un test ADN de paternitate legalizat.

Test ADN de paternitate legalizat – este un test genetic prin care se stabilește dacă presupusul tată este sau nu tatăl biologic al unui anumit copil sau invers.Prețul acestui tip de test este 9600 lei.

O altă instituție specializată în investigarea testelor ADN în Republica Moldova este laboratorul genetic din cadrul Centrului de Medicină Legală.

Expertiza filiaţiei, adică paternitatea sau maternitatea în cadrul aceste instituții va costa pe 5.577 de lei. Calculul costului se face per persoană.

Cost = Tariful etapei: Prelevarea şi conservarea probelor biologice în vederea analizei ADN + Extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice simple (sânge, salivă şi alte secreţii) +  Stabilirea profilului ADN pentru markeri STR autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y = 143 + 1430 + 4.004 = 5.577 lei.

Expertiza filiaţiei poate fi efectuată în privinţa a cel puţin două persoane. Costul cercetării poate fi mai mare în cazurile dependente de calitatea şi sursa (persoană decedată, oase, dinţi etc.) probelor prezentate.

Dacă ești în situația descrisă mai sus nu ezita și apelează  Avocatul Vitalie Bunduchi pentru o consultație!

137 Comments

 • fayzhein
 • bennel
 • delher
 • demwary
 • sadhokp
 • vitaraws
 • vitaraws
 • comvyvi
 • nechney
 • janwha
 • rafnewm
 • goljeri
 • lanaldi
 • mamajere
 • adenew
 • daniuthm
 • cesajav
 • brioodea
 • laujasm
 • kealaldi
 • ulrielly
 • betyard
 • hibealb
 • tamafran

  As we said in the beginning, Python isn’t free, but it does have a very low price tag and you can find a free, 1-month trial version available here.

  A:

  This free Python-to-C converter is referenced in another answer here. If you want to convert from Python to C++, Cython is a better choice. It works seamlessly in many ways. For example,
  from cimport cython
  cdef double @r http://www.103.kz/iframe/?id=10357093&ref=http://e-klinikdesainmerekemas.kemenperin.go.id/storage/uploads/images/idnpoker_1651955052.html&url=https://sumpcipornketp.weebly.com

  6add127376 tamafran

 • lysyedd

  or another RSS feed reader.
  ■ If you have problems opening the Widget, please use IE instead of Firefox and Firefox instead of Safari when checking the Widget.
  ■ If you would like the Widget to include CC and Adsense ads, use a conditional style sheet as explained in the Widget Engine instructions.
  ■ If you’d like to request changes to the way the page is displayed, or if you’d like to send in an Open Source Gadget http://archives.midweek.com/?URL=https://plodvaithebo.weebly.com

  6add127376 lysyedd

 • franree

  Plugins are much more versatile and provide lots of customization options
  Of course, plugins are a very important and as app as being more versatile. In addition, you can expect better integration with your favorite music track databases, including favorites from Last.FM, Rdio, Spotify, and others, among other advantages.
  The power of Rockbox has been used to its fullest in many experimental external solutions that have promised much but seldom delivered, such as the PowerSafe which had a big splash, https://talkitter.com/upload/files/2022/05/GQefs79ClRVC6x3XerKs_19_96fdf123e09bd38d4427d4f70bbff6a3_file.pdf 05e1106874 franree

 • gillder

  75260afe70 gillder

 • saleeli
 • kasshari

  logitrace v12 portable
  bd86983c93 kasshari

 • nelwnan
 • albwaf

  SCOP-067 mega
  bd86983c93 albwaf

 • ysybhole

  Why get a hassle? Is there a better way?
  The sad reality of putting all your eggs in one basket when it comes to backups is: all scenarios are bad.
  So, that’s why we built a tool to make backups a breeze – and all the entertaining compilations, while still making it the most sensible, bearable, and hassle-free, one can ever imagine.
  A world-leading software solution with:
  Exclusive, simple to use and, https://www.ferlet.com/profile/Wondershare-Winsuite-2012-VERIFIED/profile
  66cf4387b8 ysybhole

 • maldwav

  The application was created using a framework called Os Internet iDesk Aplication, which is a framework that quite clearly does not require much in terms of programming skills, and so it can be used to create a program of any kind.
  Although there are quite a few hardware devices using this framework, it has always been known for its availability for home use, and for that reason it represents something that is commonly adopted by users.
  In fact, iDesk has always been considered to be https://www.formulaford.org.au/profile/Orgplus-6-Professional-500-Crack-Cocaine-PATCHED/profile
  66cf4387b8 maldwav

 • wyannie

  接到待续评论
  门这么大,用的可爱

  159
  00:06:25,360 –> 00:06:26,560
  现有小虚?

  160
  00:06:29,000 –> 00:06:29,760
  有� https://www.jacarandamaternity.co.ke/profile/Little-Monsters-1989-1080p-Torrent/profile
  66cf4387b8 wyannie

 • latband

  Teola most is a stable, easy to use and quick way to remove duplicate photos from your laptop or PC. Learn how to eliminate the vast majority of duplicate photos that you’ve already taken by checking out most.
  The Instantly Remove Duplicates software features in-depth, reliable and robust photo-management solution.

  GoBack does not track Internet Explorer History such as previous pages that you visited, will not do IME or PC searches and keeps your computer absolutely clean. Go https://xplicitnet.com/advert/wondershare-mobilego-8-5-0-incl-crack/
  ec5d62056f latband

 • ottyhal

  What’s New

  Version 1.3.1:

  There were some small bug corrections regarding the history page.

  Version 1.3.1 and above:

  Some important bug corrections regarding the history have been addressed.

  Version 1.2.9:

  This version includes improvements regarding the server, specifically a bug related to the database backups to file on the server.
  If a database backup is required a message will alert the user. https://floating-refuge-79000.herokuapp.com/Autocom_Cars_CDP_PRO_2103_MultiLanguagetorrenthttps_scoutmai.pdf
  ec5d62056f ottyhal

 • nickaik

  * Desktop Calendar will never be submitted to the World Directory – This software is meant as a desktop calendar. * Calendar CalDay did not „convert” my data. The editing features allow one to make minor adjustments. * Calendar Calendar note is still a little rough around the edges. More features are being added. Calendar CalDay conversion is unavailable for calendar data. Some people have had difficulties just importing a.GTX file into Calendar CalDay. This may be due to not changing the http://villa-mette.com/?p=5761
  ec5d62056f nickaik

 • hollyal

  Inorganik Typewriter is a pleasure to use typewriter. You can create a typewriter effect, generate a bunch of typewriter effect and view effects without installing any additional plugins.

  Smooth transitions between effects can be achieved with the help of smooth transition effect, which is configured by clicking on main window once, and then again without clicking on main window to exit.

  With the help of SMOOTH side effect the effect was created, you can see that each
  ec5d62056f hollyal

 • ogbogab

  Sponsored links
  SpiderRandom ScreenMate

  Sana is a small and easy-to-use application designed primarily for Windows XP computers. Its objective is to make it easier for you to open different folders that are present on your desktop. When you start this utility, you are greeted by an animation that shows a couple of Microsoft Windows folders.
  To get started with the program, launch it from the Windows start menu or from the desktop. You may have a choice between 2 or https://mycryptojourney.blog/wp-content/uploads/2022/06/SWF_gt_gtAVI_Converter.pdf
  50e0806aeb ogbogab

 • deannas

  .
  Graphics

  Enhance productivity in CorelDRAW X7
  The new STEP module automates dxf and dwg import and export, and provides for conversions between these formats. The more than 16 new options within the STEP module group enable you to amend drawing attributes, select footprint or cutout settings, and filter parts directly in the CADinTools 1.0 interface.
  Unique analysis tools
  The import module provides a separate options form for each dxf or dwg file. https://indianscanada.com/microsoft-visual-studio-express-2015-crack-activation-code-with-keygen-download-for-pc-march-2022/
  50e0806aeb deannas

 • gargilm

  A majority of the things that it does are included with the free license, just like a few of its options. However, it has some other features that you need to purchase. You can rely on the application to not bring any kind of problem or error while running, including the retrieval process. It is the best way to save some of your important pictures. So, go ahead and give it a try.

  Ape.io is an online HTML5 game which takes the concepts of Flash http://molens.info/?p=5842
  50e0806aeb gargilm

 • hammber

  Download

  Version history
  1.0: First Release

  Links
  Color Equalizer Filter on VirtualDub Wiki

  Category:Filters
  Category:Video editing softwareDie Reise nach Karnten

  In cooperation with Kone, TS-Systems and Husqvarna Performance, Garmin sends four riders on a three-day trek through the rugged landscapes of the Eastern Alps. Garmin-Sailors reigning in their territory GS-Media Trail Rider https://www.gandhishipping.com/wp-content/uploads/2022/06/Workflow_Package_Generator_GUI.pdf
  50e0806aeb hammber

 • padkarl

  files.
  Drag and View can also be used on all your Windows Forms on all OS platforms and ready to run (run anything in fact) With no need of any software to install or update. Easy and fast!

  1) Drag your file over the program window and have a look how the files will be displayed.

  2) To play the animations select the checkbox below the file.

  3) At the end of the animation you can export the PNG https://pure-earth-36500.herokuapp.com/saremma.pdf
  50e0806aeb padkarl

 • gergab
 • zitammo
 • walray
 • bryajes
 • cariwil
 • webolw
 • fauscelt
 • sakzake
 • herlat
 • adriphi
 • elwyosb
 • vynsgene
 • winioket
 • palmcal
 • shayem
 • encogord
 • gentfor
 • puebvale
 • gillerm
 • elf-Bar.co.ua

  What i do not realize is in reality how you’re not really much more well-liked than you might be right now.
  You arre so intelligent. Yoou realize therefore considerably on the subject of
  tbis subject, produced me individsually consder
  it from numerous varied angles. Its like women annd men are
  not involved ungil it is onne thing to accomplish with Girl gaga!
  Your persopnal stuffs nice. Alwqays care for it up!

  My homepage: elf-Bar.co.ua

 • jusgold
 • faustymm

  https://installzip.com/
  74cd785c74 faustymm

 • sahorno

  https://crackedwinpc.com/
  74cd785c74 sahorno

 • amblmelo

  https://searchfiles.net/
  74cd785c74 amblmelo

 • daeliza

  https://winkeys.net/
  74cd785c74 daeliza

 • jaiber

  https://freecollection.net/
  74cd785c74 jaiber

 • SamuelBot
 • SamuelBot
 • SamuelBot
 • MarkShumb
 • Michaelmut
 • SamuelBot
 • CurtisGrefe
 • Scrie un comentariu

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *